ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕುವೆಂಪುರವರ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ.! ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ/ ವಿವರ...


ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕುವೆಂಪುರವರ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ.! ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ/ ವಿವರಣೆ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಯ:ಕಶ್ಚಿತವಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತುದಿಯಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಸರವೂ ಸಾವಧಾನದ ಬೆನ್ನೇರಿದೆ! ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ  ಇದೆ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ!         - ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ 'ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು

List of Places in Karnataka “One State Many Worlds”

“This is just a Information Blog for all the travellers who want to explore the Beautiful State of Karnataka” Karnataka, a state in So...

ads

ads

Popular Posts