ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶ – ಪಂಚಮಂತ್ರ – ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರ


 ಇಂದು (ಡಿ.29) ‘ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿ’ ಕುವೆಂಪು (ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ) ಜನ್ಮದಿನ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನೂ ಬಿತ್ತಿದ ಮಹಾಚೇತನ ಕುವೆಂಪು ಅಪ್ಪಟ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ‘ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…

ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ‘ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…


“ಮರ್ತ್ಯಜೀವನದ ತಾಟಸ್ಥ್ಯಮಂ ಕಡೆಕಡೆದು
ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಂದೇಹಗಳನಿರದೆ ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸುವ,
ಮೇಣ್ ಜನತೆ ಜನತೆಯೊಳ್ ಪಕ್ಷಪಕ್ಷಗಳಂ
ಕೆರಳಿಸುವ ಶತಶತ ಮತಂಗಳಂ ತಾಮಲ್ಲಿ
ರಾರಾಜಿಸಿದುವಗ್ನಿವರ್ಣದ ವೃಕಂಗಳೋಲ್,
ಜೋಲ್ವ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳತಿ ಭಯಾನಕಂ-!”
ಅಭಿಷೇಕ ವಿರಾಡ್ ದರ್ಶನಂ – ೧೪೭-೧೫೨ | ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ, ಶ್ರೀ ಸಂಪುಟ. ಸಂ.೧೩

kuvempu

ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ವಿಶ್ವಮಾನವ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ’ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು.

ಹುಟ್ಟುವಾಗ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ’ನಾಗಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಮತ, ಜಾತಿ, ಜನಾ೦ಗ, ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಬದ್ದನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ‘ಬುದ್ಧ’ನನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರೀಕತೆ ಎಲ್ಲದರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ‘ಅನಿಕೇತನ’ರಾಗಬೇಕು, ಲೋಕ ಉಳಿದು, ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ!

ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮಹಾಪುರುಷರು ಸ೦ಭವಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ವಾಣಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊ೦ಡು ಕಡೆಗೆ ಮತವಾಗಿ ಪರಿಮಿತವಾಯಿತು. ಮಾನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಳಿಸಬೇಕೆ೦ಬ ಉದ್ದೇಶದಿ೦ದ ಹುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿ ಮತವಾಗಿ ಮಾದಕವಾಯಿತು. ಒ೦ದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತವಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹೊಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯೆಡೆಗೊಟ್ಟುದೂ ಉ೦ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮತಗಳಾಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಗು೦ಪುಗು೦ಪಾಗಿ ಒಡೆದಿವೆ. ಯುದ್ದಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಿವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೋಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಕಾರಣವೆ೦ಬ೦ತೆ!

ವಿಜ್ಞಾನಯುಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಮತ ಮೌಢ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದು. ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯವರು ಹಿ೦ದೆ ಹೇಳಿದ೦ತೆ ‘ಮತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲ ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.’

ಪಂಚಮಂತ್ರ

ಮನುಜಮತ, ವಿಶ್ವಪಥ, ಸರ್ವೋದಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ – ಈ ಪ೦ಚಮ೦ತ್ರ ಇನ್ನು ಮು೦ದಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅ೦ದರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದುದು ಆ ಮತ ಈ ಮತ ಅಲ್ಲ; ಮನುಜ ಮತ. ಆ ಪಥ ಈ ಪಥ ಅಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಪಥ. ಆ ಒಬ್ಬರ ಈ ಒಬ್ಬರ ಉದಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸರ್ವರ ಸರ್ವಸ್ತರದ ಉದಯ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ; ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮಿತಮತದ ಆ೦ಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಕಾಣುವ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ. ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದೊ ಅ೦ತಹ ಭಾವನೆ ಅ೦ತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಿಯ ಯಾವುದೋ ಒ೦ದು ಜಾತಿಗೆ, ಮತಕ್ಕೆ, ಗು೦ಪಿಗೆ, ಒ೦ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇವು ಮೂಲಮೌಲ್ಯಗಳು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾನವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಳಿಸುವತ್ತ ನಡೆದಾವು. ಗು೦ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ೦ದೂ ಇವು ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದೇನಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯದ ಕರ್ಮ. ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿಯೂ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಉದ್ಧಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದರದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಷ್ಟೊ ಅಷ್ಟೂ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ; ಅಷ್ಟೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾದಕವಾಗುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ‘ದರ್ಶನ’ವನ್ನೆ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ ಗೀತೆ’ ಸಾರುತ್ತದೆ.

ಸಪ್ತಸೂತ್ರ

  1. “ಮನುಷ್ಯಜಾತಿ ತಾನೊ೦ದೆ ವಲ೦” ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
  2. ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಅ೦ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವ್ಯೆಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಅ೦ತ್ಯಜ, ಷಿಯಾ, ಸುನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್, ಪ್ರಾಟಿಸ್ಟ೦ಟ್, ಸಿಕ್, ನಿರ೦ಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.
  3. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  4. ‘ಮತ’ ತೊಲಗಿ ‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮ’ ಮಾತ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
  5. ಮತ ‘ಮನುಜಮತ’ವಾಗಬೇಕು; ಪಥ ‘ವಿಶ್ವಪಥ’ವಾಗಬೇಕು; ಮನುಷ್ಯ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ’ನಾಗಬೇಕು.
  6. ಮತ ಗು೦ಪು ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯವಾಗಬಾರದು. ಯಾರೂ ಯಾವ ಒ೦ದು ಮತಕ್ಕೂ ಸೇರದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಾನು ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳುವ ‘ತನ್ನ’ ಮತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬೇಕು. ಅ೦ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳಿರುವ೦ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಗು೦ಪುಕಟ್ಟಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವ೦ತಾಗಬಾರದು.
  7. ಯಾವ ಒ೦ದು ಗ್ರ೦ಥವೂ ‘ಏಕೈಕ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ’ ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥವಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ‘ದರ್ಶನ’ವನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ʼಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವʼ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾರ್ಥ


ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ,
ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯಶಿವ!

ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು;
ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಲಿಸು.
ಹೊಟ್ಟೆಯಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು;
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲಿ ಹರಸು!
ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ,
ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯಶಿವ!

ಕ್ಷಯಿಸೆ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿಮತಿಯಲ್ಲಿ:
ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲಿ
ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಲಿ!
ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ,
ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯಶಿವ!

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕುವೆಂಪು

 

Kannada Bhavageethe Lyrics ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ / muchu mare illadeye k...

ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಿನ್ನಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೇ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ
ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ , ನರಕವಿದೆ ನಾಕವಿದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ
|| ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ||
ರವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಪ ತಾನುಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿ
ಗಂಗೆ ತಾನುದ್ಭವಿಪ ನಿನ್ನಡಿಯ ಸೋಂಕಿಂಗೇ, ನರಕ ತಾನುಳಿಯುವುದೇ ನರಕವಾಗಿ
|| ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ||
ಸಾಂತ ರೀತಿಯನೆಮ್ಮೀ ಕದಡಿರುವುದೆನ್ನಾತ್ಮ, ನಾಂತರೀತಿಯು ಅದೆಂತೋ ಓ ಅನಂತ
ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಕುರುಡಿನಿಂದೆನ್ನ ರಕ್ಶಿಸಯ್, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಆನಂದಕೆ
|| ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ||
ಸಾಹಿತ್ಯ – ಕುವೆಂಪು

ಕರುನಾಡು ಕಂಡ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದೊರೆ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ KUMMATADURGA FORT ಪರನಾರಿ ಸಹೋ...


ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ | Gandugali Kumara Rama | Unknown Hero Vijaya Nagara Empire | History | ಇತಿಹಾಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ Gandugali Kumara Rama history in Kannada ರತ್ನಾಜಿಯ ಪ್ರಕರಣ Gandugali kumara rama prabandha in kannada Gandugali Kumara Rama wiki ನಂಜುಂಡ ಕವಿ Gandugali Kumararama History-Kummatadurga

ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ. ಇದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ರಹಸ್ಯರುದ್ರರಮಣೀಯವಾದ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ. ಇದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...


ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ : ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅದ್ಧೂರಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಈ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷಗಳೇನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 103 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ, ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಬೆವರು ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುವುದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ. 
ಹೌದು, ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಎಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಧೂರಿತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡಾ ಅಂದಿನ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಆಡಂಬರದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

900 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ: ಭಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ
ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬೇಲೂರು ಅಥವಾ ವೇಲಾಪುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದ ಪ್ರಬಲ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ವಿಜಯನಗರದ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ, ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತತ್ವವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೋಳ ವೈಸರಾಯ್ ಅನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು, ಇದನ್ನು ಶಾಸನಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಹವಾಗಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ (ಸುಂದರ ಕೇಶವ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯವು ಇಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಎಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಈ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಿಗಪ್ಪ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಲಾತ್ಮಕ ವೈಭವವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಚನೆಗಳ ವೈಭವ, ಶಿಲ್ಪಗಳ ಮೋಡಿ, ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿವರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಅಭಿಜ್ಞರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳು. ಸತತವಾದ ಫ್ರೈಜ್‌ಗಳು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನರ್ತಕರು, ಎಲ್ಲಾ ಹುರುಪಿನ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ, ವಿವಿಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಲೆ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ , ಅದರ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾದ ಅಂತಃಪುರಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಡಿವಿಜಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು . ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಅವರು ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗೃಹ , ಸುಕನಾಸಿ ಮತ್ತು ನವರಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗೂಡುಗಳು, ಫ್ರೈಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಮೂರು ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು. ಗರ್ಭಗೃಹವು ಮರದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾರೆಗಳ ಎತ್ತರದ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಆರೋಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ-ಮೆರುಗೆಣ್ಣೆ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ . ಎತ್ತರದ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1117ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ರಾಣಿ ಸಂತಾಲಾದೇವಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಅಂತೆಯೇ, ಇದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಳ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯವು ಸ್ವತಃ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಯುಗವಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ನಂತರ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರಸರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು.

ಮೊದಲನೆಯದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾದ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಉದಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನವರಂಗದ ದ್ವಾರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ “ದರ್ಬಾರ್” ದೃಶ್ಯವು ಅವನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮುಂದಿನ ರಾಜ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ  1176ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ನಂತರ, 1180 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತದ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ನವರಂಗ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೆರೆದಿದ್ದು, ರಂದ್ರ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು . ಮೂರು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯು ಕೊನೆಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮೂರನೇ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಮಯ್ಯ ದಣ್ಣಾಯಕ ಎಂಬ ಅವರ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ಗೋಪುರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸೋಮಯ್ಯ ಡಣ್ಣಾಯಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತುಘಲಕ್ ಸೈನ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದುರಂತವು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಗಂಗು ಸಾಲಾರ್ ಎಂಬ ಮತಾಂಧ ಸೇನಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಯ್ಸಳರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ವಿಜಯನಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಅದೇ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದಿನ ರಾಜವೈಭೋಗವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಆಡಂಬರದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ ದೇವಾಲಯ. 

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ ಎರಡು ಸುಂದರ ಕಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳು. ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಅದ್ಬುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇಗುಲಗಳಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಡಳಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಪುಶ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 42 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲಿನ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭವಿದ್ದು, ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಬುಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಂಭದ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ವಿಚಲಿತವಾಗದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 

ಕೇವಲ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭದ ಬುಡವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವನ್ನೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಅಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರವು ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. 

ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲಸದಳವಾಗಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು, ಸಿಂಹಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಬಲ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆನೆಯ ಕೆತ್ತನೆಯೇ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ. 

ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಹೊಯ್ಸಳರ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಾಂಛನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸಿಂಹವು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದಾಗ ಸಳನೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ ಸಳ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಸಳ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. 

ಬೇಲೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ. ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದನಿಕೆಯರಿದ್ದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಾಕೆ ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲೆಯರು, ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸುಂದರವಾದ ವೈಭವಪೂರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಹೃದಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಭೆ....

List of Places in Karnataka “One State Many Worlds”

“This is just a Information Blog for all the travellers who want to explore the Beautiful State of Karnataka” Karnataka, a state in So...

Popular Posts